Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

Πρόγραμμα Σπουδών

Το ΔΠΜΣ «Δίκαιο και Οικονομικά» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο Α΄ εξάμηνο διδάσκονται τα τρία προαιρετικά Μαθήματα Υποβάθρου και τα τέσσερα Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού (κοινά για όλες τις κατευθύνσεις).

Στο Β΄ εξάμηνο διδάσκονται δύο υποχρεωτικά μαθήματα για κάθε κατεύθυνση και δύο μαθήματα επιλογής. Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Επειδή το πρόγραμμα απευθύνεται σε ακροατήριο με διαφορετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, των μαθημάτων κορμού του Α΄ εξαμήνου προηγούνται τρία προαιρετικά μαθήματα υποβάθρου, που στόχο έχουν να προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις απαραίτητες βασικές γνώσεις και ορολογία ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τα μαθήματα του προγράμματος. Τα μαθήματα αυτά καλύπτουν 1) τη Μεθοδολογία Έρευνας και τις Ποσοτικές Μεθόδους, 2) την Εισαγωγή στα Οικονομικά και 3) την Εισαγωγή στο Δίκαιο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών δεν είναι υποχρεωτική.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Από αυτές, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου (μαθήματα κορμού), τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου [δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης] και τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του Γ΄ εξαμήνου.

Τα μαθήματα κατανέμονται στα δύο διδακτικά εξάμηνα ως εξής:

1ο Εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
Δίκαιο και Οικονομικά, υπό το πρίσμα και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου 7,5
Δίκαιο και Οικονομικά της κυβερνητικής πολιτικής 7,5
Δίκαιο και Οικονομικά των ιδιωτικών συναλλαγών 7,5
Εφαρμογές Θεωρίας Παιγνίων μεταξύ Δικαίου και Οικονομικών 7,5

 

2ο Εξάμηνο
Ειδίκευση Ι: Δίκαιο και Οικονομικά στον τομέα των Επιχειρήσεων
Μαθήματα Υποχρεωτικά ECTS
Εταιρική Διακυβέρνηση 7,5
Δίκαιο και Οικονομικά των Επιχειρήσεων 7,5
Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρακάτω ή ένα από τα παρακάτω και ένα από την ειδίκευση ΙΙ) ECTS
Τραπεζικό Δίκαιο και Οικονομικά 7,5
Χρηματοοικονομική και Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς 7,5
Νομικό Πλαίσιο και Οικονομική Ανάλυση των Εργασιακών Σχέσεων 7,5
Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Οικονομική ανάλυση των Νέων Τεχνολογιών 7,5
Δίκαιο και Οικονομικά της Ιδιωτικής και Κοινωνικής Ασφάλισης 7,5
Δίκαιο και Οικονομικά των Ξένων Επενδύσεων και της Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης 7,5
Προστασία του Καταναλωτή: Οικονομικό Υπόβαθρο και Νομικό Πλαίσιο 7,5
Ειδίκευση ΙΙ: Δίκαιο και Οικονομικά της Κυβερνητικής Πολιτικής
Μαθήματα Υποχρεωτικά ECTS
Προστασία του Ανταγωνισμού: Οικονομικό Υπόβαθρο και Νομικό Πλαίσιο 7,5
Δίκαιο και Οικονομικά του Περιβάλλοντος 7,5
Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρακάτω ή ένα από τα παρακάτω και ένα από την ειδίκευση Ι) ECTS
Ειδικά Θέματα Ανταγωνισμού: Καταχρηστική εκμετάλλευση Δεσπόζουσας θέσης, Κάθετες Σχέσεις και άλλα θέματα 7,5
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά του Περιβάλλοντος 7,5
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 7,5
Δίκαιο και Οικονομικά της Ενέργειας 7,5
Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Εποπτεία Τραπεζών 7,5
Διεθνείς Οργανισμοί και Διεθνές Εμπόριο 7,5
Ποινική καταστολή του Οικονομικού Εγκλήματος και της διαφθοράς 7,5
Ειδίκευση ΙΙΙ: Δίκαιο και Οικονομικά
Μαθήματα Υποχρεωτικά ECTS
Ένα από τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευση Ι 7,5
Ένα από τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσης ΙΙ 7,5
Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω) ECTS
Ένα από τα μαθήματα επιλογής της ειδίκευσης Ι 7,5
Ένα από τα μαθήματα επιλογής της ειδίκευσης ΙΙ 7,5

 

3ο Εξάμηνο
ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30