Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

Επικοινωνία

Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ.                                                               Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ.

E-mail: mle@uom.edu.gr                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τηλ.: 2310 891 531                                                                  Τηλ. 2310 891725
Παππά Παναγιώτα                                                                 E-mail : cconst@uom.edu.gr

Γραφείο : ΓΔ3, 503

Ονοματεπώνυμο

Email

Μήνυμα