Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

Δίδακτρα – Υποτροφίες

Το σύνολο των διδάκτρων του ΔΠΜΣ για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχεται στο ποσό των 4.800 ευρώ, η δε καταβολή τους γίνεται σε δόσεις.

Επιπλέον, χορηγούνται υποτροφίες απαλλαγής διδάκτρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του Ν. 4957/2022, καθώς και υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια.