Search
Close this search box.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

 

Σε συνέχεια της απόφασης του Υπουργού Παιδείας για την επανίδρυση του προγράμματος και υπό την αίρεση της έκδοσης του Φ.Ε.Κ. της Επανίδρυσης και του Κανονισμού, το Δ.Π.Μ.Σ. Δίκαιο και Οικονομικά προσκαλεί τους υποψήφιους να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στον τρίτο (3ο) κύκλο σπουδών του προγράμματος που αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2018. Στο νέο κύκλο σπουδών θα εισαχθούν μέχρι και τριάντα έξι (36) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι 1 Οκτωβρίου 2018 στη Γραμματεία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση Συμμετοχής στο ΔΠΜΣ.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού, πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου. Εναλλακτικά, μπορεί να κατατεθεί και παράρτημα διπλώματος.

δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

ε) Υπόμνημα μέχρι χιλίων (1000) λέξεων, στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τις σπουδές του ΔΠΜΣ.

στ) Νόμιμα Επικυρωμένο πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας: Απαιτείται ή α) αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, ή β) TOEFL με τουλάχιστον 87 μονάδες στο Internet-based test, ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.

Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος.

ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.

η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

θ) Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ . Οι συστατικές επιστολές είναι    εμπιστευτικές και δεν επιστρέφονται.

Μετά την έκδοση των Φ.Ε.Κ. της Επανίδρυσης και του Κανονισμού του προγράμματος θα εκδοθεί προκήρυξη για τον 3ο κύκλο σπουδών στην οποία θα καθορίζεται η τελική προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών και θα επιβεβαιώνεται ο τρόπος αξιολόγησης υποψηφίων. Οι φάκελοι των ενδιαφερομένων που θα έχουν ήδη κατατεθεί θα πρωτοκολληθούν αυτόματα και θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών εφόσον κατατεθεί στη γραμματεία, πέρα των προαναφερθέντων δικαιολογητικών, το αποδεικτικό της κατάθεσης του τέλους για την αξιολόγηση της αίτησης (ύψους 30€).

Στην εν λόγω προκήρυξη θα καθορίζεται η τελική προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών και θα επιβεβαιώνεται ο τρόπος αξιολόγησης υποψηφίων. Τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αναφέρονται στον υπό έγκριση Κανονισμό είναι:

      i.       Γενικός βαθμός πτυχίου, με ανώτατο όριο τα τριάντα δύο (32) μόρια,

    ii.        Σχετικότητα πτυχίου με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, με ανώτατο όριο τα είκοσι οχτώ (28) μόρια,

  iii.         Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, με ανώτατο όριο δέκα (10) μόρια.

  iv.         Ενδεχόμενη συναφή επαγγελματική εμπειρία, με ανώτατο όριο δέκα (10) μόρια

    v.        Προφορική συνέντευξη με ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ. (στο Ισόγειο) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη. Τηλ.:2310 891-531, e-mail: mle@uom.edu.gr ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Mεταπτυχιακού Προγράμματος στη διεύθυνση http://mle.uom.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι Δευτέρα-Παρασκευή 10:30-16:30.