Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠ.ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Σεπτεμβρίου 16, 2016 Γενικά, Νέα

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη συμπλήρωση οπουδήποτε δικαιολογητικού στους φακέλους των υπ.φοιτητών ορίσθηκε η Δευτέρα 19/9/2016.