Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

Ποιοι γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα;

Ποιοι γίνονται δεκτοί

1. Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικών και Οικονομικών Σχολών και συναφών γνωστικών αντικειμένων, όπως Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνών Σπουδών και Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ που εμφανίζουν σαφή και επαρκή συνάφεια γνωστικού αντικειμένου με τις Επιστήμες του Δικαίου και της Οικονομίας. 

2. Μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) που προβλέπεται στο άρθρο 2 περ. β΄ του Ν. 3685/2008, στο ΔΠΜΣ δύνανται επίσης να εγγραφούν πτυχιούχοι άλλων σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
3. Η αποδοχή ξένων μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν  πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.