Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

Εφαρμογές Θεωρίας Παιγνίων μεταξύ Δικαίου και Οικονομικών
  • Γενικά
  • Βιβλιογραφία
  • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
  • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Εφαρμογές Θεωρίας Παιγνίων μεταξύ Δικαίου και Οικονομικών
Τύπος Μαθήματος
Μάθημα Κορμού
Περιγραφή

 Η Θεωρία Παιγνίων αφορά όλες τις καταστάσεις συνεργασίας και σύγκρουσης, δηλαδή συνολικά τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Ως κλάδος γνώρισε θεαματική ανάπτυξη κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, βρίσκοντας αρχικά τις κύριες εφαρμογές του στη θεωρία των διαπραγματεύσεων, στη διεθνή διπλωματία και στη διοίκηση επιχειρήσεων. Εδώ και τρεις τουλάχιστον δεκαετίας, η Θεωρία Παιγνίων έχει κατακτήσει κεντρική θέση στα προγράμματα σπουδών Νομικών και Οικονομικών Σχολών της αλλοδαπής. Βασική της συνεισφορά είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων με όχημα τη στρατηγική σκέψη. Το μάθημα διατέμνει επιστημονικά την πρόβλεψη της επόμενης κίνησης των εν δυνάμει αντιπάλων ή συνεργατών. Μέσα από τη μελέτη θεωρητικών κατασκευών για τη σύγκρουση και τη συνεργασία και μέσα από τη διαδραστική συμμετοχή σε προσομοιώσεις Παιγνίων, οι εκπαιδευόμενοι μυούνται στην προσέγγιση της οπτικής γωνίας των Παιγνίων και μπορούν να εξηγήσουν καλύτερα το φάσμα των καταστάσεων κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση