Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

Δίκαιο και Οικονομικά των ιδιωτικών συναλλαγών
  • Γενικά
  • Βιβλιογραφία
  • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
  • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Δίκαιο και Οικονομικά των ιδιωτικών συναλλαγών
Τύπος Μαθήματος
Μάθημα Κορμού
Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει τους λόγους ύπαρξης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και ελευθερίας συναλλαγών, το ρόλο των αγορών στην επίτευξη αποτελεσματικότητας και την επίδραση θεσμών του ιδιωτικού δικαίου στη σύγχρονη οικονομία. Από την πλευρά των Οικονομικών έμφαση δίνεται στην ανάλυση των ωφελειών από τις συναλλαγές και την εξειδίκευση, τα κίνητρα των συμμετεχόντων (αγοραστών και πωλητών) και τη λειτουργία της αγοράς, τον ρόλο των επιχειρήσεων και τις διαφορετικές δομές αγορών. Από την πλευρά του Δικαίου, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαμόρφωση της σύμβασης ως βασικού εργαλείου εξισορρόπησης συμφερόντων και λειτουργίας των αγορών, καθώς και σε ζητήματα αστικής ευθύνης (ευθύνη στο στάδιο των διαπραγματεύσεων, ευθύνη  επί ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης και αδικοπρακτική ευθύνη). Ειδικότερα εξετάζονται η αρχή της τήρησης των συμφωνημένων και οι λόγοι απόκλισης από αυτήν, η ελευθερία σύναψης συμβάσεων και οι αποκλίσεις από αυτήν (αναγκαστικές συμβάσεις, συμβάσεις προσχώρησης), ο μηχανισμός κατάρτισης της σύμβασης και η διαμόρφωση του περιεχομένου της καθώς και μη συμβατικά μορφώματα στο προσυμβατικό στάδιο (letter of intent, memorandum of understanding). Επίσης, εξετάζονται ζητήματα περιορισμού της υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης, μέθοδοι και τρόποι επιμέτρησης της αποζημίωσης με παράλληλη κριτική θεώρηση της αρχής «όλα ή τίποτα», η επίδραση της αποζημίωσης στην ελευθερία δράσης  καθώς και η σχέση μεταξύ αποζημίωσης και ασφαλιστικής κάλυψης. Τέλος, η παρουσίαση εστιάζει και στη νομική και οικονομική προσέγγιση των εμπράγματων δικαιωμάτων, ιδίως της κυριότητας και των εμπράγματων ασφαλειών.

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση