Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

Δίκαιο και Οικονομικά της κυβερνητικής πολιτικής
  • Γενικά
  • Βιβλιογραφία
  • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
  • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Δίκαιο και Οικονομικά της κυβερνητικής πολιτικής
Τύπος Μαθήματος
Μάθημα Κορμού
Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση της κυβερνητικής παρέμβασης στη λειτουργία των αγορών. Εξετάζονται τα αίτια και οι στόχοι της κυβερνητικής παρέμβασης (όπως αποτυχίες αγορών, εξωτερικότητες, αναδιανομή πόρων), τα εργαλεία, καθώς επίσης και τα οφέλη και κόστη που προκύπτουν από αυτήν σε κάθε περίπτωση. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται τα δημόσια αγαθά και ερευνώνται, μεταξύ άλλων, ζητήματα δημόσιων συμβάσεων και δημόσιων επιχειρήσεων, ζητήματα φορολόγησης, πολιτικές υποστήριξης χαμηλών εισοδημάτων, καθώς και ειδικότερα θέματα  που αφορούν σε παρεμβάσεις ρύθμισης των αγορών και προστασίας του περιβάλλοντος, με έμφαση στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση