Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

Δίκαιο και Οικονομικά υπό το πρίσμα και των θεμελιωδών δικαιωμάτων
  • Γενικά
  • Βιβλιογραφία
  • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
  • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Δίκαιο και Οικονομικά υπό το πρίσμα και των θεμελιωδών δικαιωμάτων
Τύπος Μαθήματος
Μάθημα Κορμού
Περιγραφή

Το δίκαιο ρυθμίζει τη συμπεριφορά ατόμων και επιχειρήσεων μέσα στις σύγχρονες οικονομίες της αγοράς. Η οικονομική προσέγγιση στο δίκαιο εξετάζει τα νομικά φαινόμενα υπό το πρίσμα συγκεκριμένων θεωρητικών εργαλείων, όπως είναι η αποτελεσματικότητα, η ορθολογικότητα και τα κίνητρα. Επομένως, από τη μια πλευρά, η γνώση των βασικών οικονομικών αρχών επιτρέπει στους νομοθέτες, τους νομικούς και τους δικηγόρους να κατανοήσουν καλύτερα τους μηχανισμούς της αγοράς, την κρατική παρέμβαση στις αγορές (π.χ. στα μονοπώλια), αλλά και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Έτσι, μπορούν: (α) να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη επιτυχία τα πολύπλοκα νομικά προβλήματα που αναφύονται, (β) να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του ισχύοντος δικαίου και (γ) να προβλέψουν ή και να προλάβουν τις μη ηθελημένες συνέπειες της εφαρμογής των κανόνων δικαίου σε μια κοινωνική πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από αυξημένη πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα. Από την άλλη πλευρά, η γνώση του βασικού νομικού πλαισίου το οποίο ρυθμίζει τις δραστηριότητες ατόμων, τη λειτουργία των διαφόρων νομικών προσώπων και τις συναλλαγές τους στις αγορές, αποτελεί εξαιρετικά χρήσιμο εφόδιο για οικονομολόγους και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών για τη σύνδεση της οικονομικής θεωρίας με τη λειτουργία των αγορών. Στο πλαίσιο αυτό αναγκαία είναι η ανάπτυξη και της θεωρίας περί ικανοτήτων (capabilities) σε σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου, αναδεικνύοντας τα σημεία διαφοροποίησης της από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις των οικονομικών της ευημερίας και από τις φιλελεύθερες θεωρίες για τα ατομικά δικαιώματα.

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση