Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

Σαββαΐδου Αικατερίνη
katerina savvaidou
  • Γενικά
  • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
  • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Λέκτορας
Γνωστικό Αντικείμενο
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Πτυχίο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Νομικών Πολιτικών και Οικονομικών επιστημών, Τμήμα Νομικής.
Διδακτορικό
«Η αναγκαστική είσπραξη των φόρων στο γαλλικό και στο ελληνικό δίκαιο» - Université de Paris II, Assas.
Γραφείο
207
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 997139
Fax
E-mail
savvaidou@law.auth.gr