Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

Νικολάου Αγγελική
Theo-Panagiotidis-foto150
  • Γενικά
  • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
  • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
Δημόσια Οικονομική
Πτυχίο
Πτυχίο τμήματος Oικονομικών, A.B.Σ.Θ, (1981)
Διδακτορικό
Ph.D. in Economics, Birkbeck College-University of London, U.K., (1990)
Γραφείο
ΓΔ3, 312
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310-891776
Fax
E-mail
agelike@uom.gr