Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

Κλαβανίδου Δέσποινα
ΚΛΑΒΑΝΙΔΟΥ
  • Γενικά
  • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
  • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Πτυχίο
Τμήμα Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ. (1984)
Διδακτορικό
Διδάκτορας Νομικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ. (1991)
Γραφείο
413
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 996566
Fax
E-mail
dklavani@law.auth.gr