Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

Κατρανίδης Στυλιανός
ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ
  • Γενικά
  • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
  • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Πτυχίο
Πτυχίο τμήματος Oικονομικών, A.Σ.O.E.E., (1981)
Διδακτορικό
Dr. sc. agr., Univ. Kiel, D., (1986).
Γραφείο
ΓΔ3, 307
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310-891772
Fax
E-mail
katranid@uom.gr