Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2016-2017

Σεπτεμβρίου 20, 2016 Γενικά, Νέα

Μπορείτε να βρείτε τη κατάσταση με τους επιλαχόντες στο Δ.Π.Μ.Σ. Δίκαιο και Οικονομικά 2016-2017 εδώ.