Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

Επικοινωνία

Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ.                                                               Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ.

E-mail: mle@uom.edu.gr                                                        ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
Τηλ.: 2310 891 531                                                                 Τηλ. 2310 891680, 2310 891244
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                                                              E-mail : esartz@uom.gr

E-mail: mle@uom.edu.gr                                                        Γραφείο : 413 ΓΔ
Τηλ.: 2310 891 531

Ονοματεπώνυμο

Email

Μήνυμα