Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

Δίδακτρα – Υποτροφίες

Το σύνολο των διδάκτρων του ΔΠΜΣ για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχεται στο ποσό των 4.800 ευρώ, η δε καταβολή τους γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις ανά εξάμηνο, την πρώτη και όγδοη εβδομάδα διδασκαλίας.

Ο αριθμός των υποτροφιών που θα παρέχονται καταλαμβάνει το δέκα τοις εκατό (10%) επί του αριθμού των εγγραφέντων μεταπτυχιακών φοιτητών.