Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

Συχνές Ερωτήσεις

Σε τι γλώσσα διεξάγονται οι διαλέξεις;

Γλώσσα Οι διαλέξεις δίδονται κυρίως στην ελληνική γλώσσα αλλά και στην αγγλική. Η πλειονότητα της βιβλιογραφίας είναι στην αγγλική γλώσσα, της οποίας η αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσης αποτελεί κριτήριο επιλογής.

Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των διαλέξεων;

Υποχρεωτικές Διαλέξεις Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες, που προβλέπονται για κάθε μάθημα ενώ υπάρχει και μέγιστος αριθμός απουσιών.

Ποιοι γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα;

Ποιοι γίνονται δεκτοί 1. Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικών και Οικονομικών Σχολών και συναφών γνωστικών αντικειμένων, όπως Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνών Σπουδών και Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ που εμφανίζουν σαφή και επαρκή συνάφεια γνωστικού αντικειμένου με τις Επιστήμες του Δικαίου και της Οικονομίας. 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές οι οποίοι έχουν προπτυχιακές σπουδές στη Νομική, στα Οικονομικά, τις Πολιτικές Επιστήμες και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Τι τίτλους απονέμει το Μεταπτυχιακό «Δίκαιο και Οικονομικά»;

Το ΔΠΜΣ απονέμει τον τίτλο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) «Δίκαιο και Οικονομικά» (MSc “Law and Economics”) στις εξής τρείς (3) κατευθύνσεις: Α) Δίκαιο και Οικονομικά στον τομέα των Επιχειρήσεων Β) Δίκαιο και Οικονομικά της Κυβερνητικής Πολιτικής Γ) Γενική κατεύθυνση